ยุคมืด (Dark Age)

โดย นราธร เชาวนะกิจ

อารยธรรมโลก อาจแบ่งออกได้เป็นสี่ยุคใหญ่ๆด้วยกันคือ ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ และร่วมสมัย แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงอารยธรรมโลกในยุคกลางในช่วงหนึ่ง หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า “ยุคมืด”

ยุคมืด คือชื่อเรียกของยุคกลางในทวีปยุโรปในช่วงเวลาหนึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อโรมันตะวันตกล่มสลายลงเนื่องจากถูกรุกรานจากอนารยชนทางตอนเหนือซึ่งอาณาจักรโรมันในขนาดน้นมีสภาพที่เสื่อมโทรม อ่อนแอลงอย่างมากบ้านเมืองแตกแยก ไม่มีความมั่นคงทำให้เมื่อถูกรุกรานจึงไม่อาจต้านทานได้ พวกอนารายชนที่สามารถเข้ามายึดครองเป็นใหญ่ในดินแดนนี้ได้คือพวกแฟรงค์ที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในเยอรมันนีและฝรั่งเศสเข้ายึดครอง และก่อตั้งราชวงศ์ปกครองโดยมีศาสนจักรคอยให้การสนับสนุน ดังนั้นเรื่องหารเมืองการปกครองของอาณาจักรจึงมีนักบวชจากศาสนจักรเข้ามาร่วมด้วย

ในช่วงสมัยของกษัตริย์ชาร์เลอมาญขึ้นครองราชย์ด้วยการสนับสนุนจากศาสนจักรโดยได้รับการปราบดาภิเษกจากองค์พระสันตปาปา จนเป็นที่มาในต่อมาที่ผู้ที่จะขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ราชาหรือราชินีต้องได้รับการแต่งตั้งจากศาสนจักร พระเจ้าชาร์เลอมาญทรงวางรากฐานการปกครองในยุโรปใหม่เรียกว่าระบบศักดินาสวามิภักดิ์ หรือฟิวดัลเป็นระบบการปกครองในยุโรปสมัยกลางที่กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์และการดำรงชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะยุโรปตะวันตกทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้บ้านเมืองเริ่มมีสเถียรภาพขึ้นมาพร้อมๆกับความเจริญรุ่งเรืองของศาสนจักร

ศาสนาคริศต์หรือศาสนจักรในสมัยกลางของยุโรปก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักวิชาการขนานนามยุคนี้ว่ายุคมืด เพราะอำนาจของศาสนจักรนั้นแทรกซึมเข้าไปได้ถึงกษัตริย์ถึงการปกครอง มีการให้พระเข้าไปร่วมเป็นขุนนางหรือที่ปรึกษามีศักดินาในการปกครองบ้านเมือง ทั้งยังมีทหารหรือกองกำลังเป็นของตัวเอง ศาสนจักรมีทั้งการประกาศ ปลุกระดมให้ชาวบ้านเข้าทำสงครามแย่งดินแดนกับชาวมุสลิมหรือที่เรียกกันว่าสงครามครูเสด

จะเห็นได้ว่ายุคมืดนั้นหมายถึงช่วงที่ยุโรปในสมัยกลางเข้าสู่ความเสื่อมโทรม ศิลปะ และวัฒนธรรมหยุดการพัฒนา จนถึงช่วงที่ยุโรปถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่พร้อมๆ กับความรุ่งเรืองของศาสนจักรที่เริ่มมีอำนาจอิทธิพลมากขึ้นในยุโรป

อ้างอิง

ประวัติศาสตร์ยุคกลาง.(2550) วันที่ค้นหา 7 มกราคม 2557, จาก http://th.wikipedia.org/

ยุคมืด.(2553) วันที่ค้นหา 7 มกราคม 2557, จาก http://www.thaigoodview.com/node/77074/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น