ชนเผ่าดราวิเดียน

โดย สุพิชชา พันพั่ว

เดิมประชากรกลุ่มนี้มีกำเนิดไม่แน่ชัดอาจเกิดจากการผสมปนเปทางเชื้อชาติของชนเผ่ากลุ่มแรกๆ ที่อพยพเข้ามาในอนุทวีปอินเดีย เช่นพวกออสตราลอยด์ พวกเนกริโต ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ชนเผ่ากลุ่มนี้มีบทบาท และอำนาจอยู่ในอนุทวีปอินเดียก่อนหน้าพวกอารยันซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนจะเข้ามามีบทบาทอย่างสูงในการสร้างสรรค์อารยธรรมอินเดีย

คำว่าดราวิเดียนนั้น มีผู้ใช้คนแรกคือ Robert Caldwell เป็นบุคคลผู้เขียนไวยากรณ์เปรียบเทียบของตระกูลภาษาดราวิเดียน ซึ่งมีพื้นฐานมาจากภาษาสันสกฤตคำว่า“ ทราวิฑะ” มาจากรากศัพท์ของคำว่ากันณฑะ (กันนาดา) และเป็นจุดเริ่มต้นของคำทมิฬ

ภาษาดราวิเดียนที่ดีที่สุดและเป็นที่รู้จักกัน คือ ภาษาทมิฬ (தமிழ்) เตลูกู (తెలుగు) มาลายา ลัม(മലയാളം) และกัณณาท (ಕನ್ನಡ) มีสามกลุ่มย่อยในภาษาดราวิเดียนคือ: ดราวิเดียนเหนือ ดราวิเดียนกลางและดราวิเดียนใต้ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในแควนแถบชมพูทวีป ภาษากลุ่มดราวิเดียนมีผู้พูดมากกว่า 2 ล้านคน ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับภาษากลุ่มอินโด-อารยันที่ใช้พูดทั่วไปในอินเดีย บางครั้ง นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษากลุ่มนี้อยู่ในตระกูลภาษาอีลาโม-ดราวิเดียนโดยรวมภาษาอีลาไมต์ที่ตายไปแล้วด้วย จากที่กล่าวมาแล้วตระกูลภาษาดราวิเดียนมีอิทธิพลต่อโครงสร้างและประโยคของภาษากลุ่มอินโด-อารยันมากกว่าที่ภาษากลุ่มอินโด-อารยันจะมีอิทธิพลต่อภาษากลุ่มดราวิเดียนลักษณะทางสรีระของคนกลุ่มนี้ คือจะมีผิวดำ ตัวเตี้ย ผมหยิก จมูกแบน
ที่มา: http://ray-wat.blogspot.com/2009/02/blog-post.html

ชนเผ่าดราวิเดียน คืออารยธรรมอินเดียโบราณที่เกิดขึ้นในลุ่มแม่น้ำสินธุ (อยู่ในแคว้นปัญจาบ ประเทศปากีสถาน) เมื่อประมาณ 2500 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือประมาณ 4500 ปีมาแล้ว  เรียกกันทั่วไปว่า “อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ (Indus Civilization)” จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่ามีศูนย์กลางความเจริญอยู่ที่บริเวณเมืองโมเฮนโจดาโร (Mohenjo Daro)  และเมืองฮารัปปา (Harappa) ในเขตลุ่มแม่น้ำสินธุ เชื่อกันว่านั้นเป็นอารยธรรมของชนเผ่าดราวิเดียนซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในเขตนี้ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชนเผ่าดราวิเดียน ถูกตั้งโดยข้อทฤษฎีต่างๆที่เสนอโดยนักภาษาศาสตร์มานุษยวิทยาพันธุกรรมและประวัติศาสตร์  โดยได้ตั้งสมมติฐานกล่าวถึงชนเผ่าดราวิเดียนว่าชนเผ่าดราวิเดียนนั้นได้แผ่กระจายไปทั่วชมพูทวีปก่อนที่จะโดนแยกย้ายจากพวกอินโดอารยัน  ในมุมมองนี้ถือได้ว่าชนเผ่ากลุ่มนี้นั้นเป็นชนเผ่ากลุ่มแรกๆ ที่เป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ และมักจะถูกระบุว่าอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนั้นมีความสอดคล้องคล้ายคลึงกับทางวัฒนธรรมและภาษาที่ได้รับอ้างโดยนักวิจัยชาวฟินแลนด์ Indologist Asko Parpola ทำให้เป็นหลักฐานที่แข็งแกร่งสำหรับชนเผ่าดราวิเดียนว่าเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุโบราณอารยธรรมของชาวดราวิเดียนมีจุดเด่นที่การวางผังเมืองโดยแบ่งแยกที่ทำการและอาคารสาธารณะออกจากที่พักอาศัย มีการตัดถนนเป็นตารางและสร้างด้วยอิฐอย่างแข็งแร็ง ทำท่อระบายน้ำอย่างเป็นระบบ จากการวางผังเมืองทำให้ทราบว่าชนเผ่าดราวิเดียนมีความรู้ด้านเรขาคณิต มีการควมคุมระบบที่อยู่อาศัยและระบบสุขาธิบาล ซึ่งจัดว่ามีความก้าวหน้ามากกว่าเมืองขนาดเดียวกันในยุโรป

ชนเผ่าดราวิเดียนดำรงชีวิตด้วยการค้าและการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม จากหลักฐานที่พบจากการขุดค้นแสดงให้เห็นว่าชนเผ่ากลุ่มนี้นั้นมีการติดต่อค้าขายกับดินแดนเมโสโปเตเมียตั้งแต่ราว 2300 ปีก่อนคริสต์ศักราชมีสินค้าที่ผลิตเพื่อจำหน่าย ได้แก่ ผ้าฝ้าย เครื่องปั้นดินเผาเขียนลวดลาย เครื่องทองแดงและทองเหลือง และเครื่องประดับที่ทำด้วยทองและเงิน นอกจากนี้ ชนเผ่าดราวิเดียนยังรู้จักประดิษฐ์อักษรของตนเอง และมีความเชื่อทางศาสนา โดยนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ทั้งคน สัตว์ ต้นไม้ และสิ่งของต่างๆ

อารยธรรมของชนเผ่าดราวิเดียนในแถบลุ่มแม่น้ำสินธุเริ่มค่อยๆสื่อมลงก่อนสูญหายไป สังเกตได้จากการก่อสร้างบ้านเรือนลงบนฐานและแผนผังก็ไม่ได้มีระเบียบแบบแผนอย่างสมัยที่รุ่งเรือง อาจเนื่องมาจากภัยพิบัติ และจากการรุกรานของชนเผ่าอารยันที่เข้ามาครอบครองดินแดนอันสมบูรณ์ของชนเผ่าดราวิเดียนในแถบลุ่มแม่น้ำสินธุและขยายไปจนถึงแม่น้ำคงคา ยมุนา

ปัจจุบันชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีถิ่นที่อยู่อาศัยทางบริเวณอินเดียตอนใต้และภาษาดราวิเดียนต่างๆได้ครองพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนเกี่ยวกับจุดกำเนิดและพัฒนาการในช่วงต่อมาของภาษาและความเป็นมาของชนเผ่าดราวิเดียน  แต่เราก็ได้ทราบถึงความคิดสร้างสรรค์ ระเบียบแบบแผนที่ชนกลุ่มนี้ทิ้งหลักฐานเป็นมรดกไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้

อ้างอิง

ตระกูลภาษาดราวิเดียน - วิกิพีเดีย. สืบค้นเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2557, จาก  http://th.wikipedia.org/

อารยธรรมอินเดียโบราณ | HISTORY & PHILOSOPHY. สืบค้นเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2557, จาก http://metricsyst.wordpress.com/

Dravidian peoples - Wikipedia, the free encyclopedia. สืบค้นเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2557, จาก  http://en.wikipedia.org/wiki/Dravidian_peoples

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น