จอห์น ล็อค (John Lock)

โดย อานุภาพ ขาวกุญชร

ในยุคคริสต์ศตวรรษที่  17 ได้มีชายผู้หนึ่งที่มีแนวคิด ว่า  "ผู้ปกครองที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้ปกครอง" และสิทธิธรรมชาติของมนุษย์ ประกอบไปด้วย ชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สิน  ซึ่งแนวคิดนี้ เป็นของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ จอห์น ล็อค  ล็อค เกิดเมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2175

แนวคิดด้านญาณวิทยาของล็อคนั้นมีอิทธิพลสำคัญไปจนถึงช่วงของยุคแสงสว่าง เขามีทัศนะเกี่ยวกับทฤษฎีความรู้ว่า ความรู้จะต้องเกิดหลังประสบการณ์ และความรู้จะเกิดขึ้นโดยอาศัยการสัมผัส เมื่อมนุษย์ได้สัมผัสก็จะมีความรู้สึก และความรู้สึกจะทำให้มนุษย์นั้นคิด และความคิดนี้คือแหล่งกำเนิดแห่งความรู้ หากปราศจากการสัมผัสมนุษย์ก็จะไม่คิด

ผลงานของ ล็อค ที่สำคัญคือ 1. An Eassy Concerning Human Understanding,2. Two Treatises of Civil Government ล็อค เป็นนักปรัชญาที่มีความคิดเห็นเป็นกลางๆ หลักการหาความรู้ไม่ได้เคร่งครัดอยู่กับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสหรือเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เขาเป็นนักประจักษ์นิยมหรือประสบการณ์นิยม เขาคิดว่าเนื้อหาของความรู้ได้มาโดยอาศัยประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส และการไตร่ตรองด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งเขาคล้อยตามพวกเหตุผลนิยม คือ ความเห็นหรือความเชื่อต่างๆ ต้องนำมาวิเคราะห์ไตร่ตรองด้วยเหตุผลเสียก่อน และคิดว่าไม่ควรใช้อารมณ์และความรู้สึกมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินด้วยเหตุผล

ล็อคไม่ได้ปฏิเสธความจริงทางจิตหรือวิญญาณ มนุษย์เมื่อเข้ามาอยู่ในสังคมการเมือง  มนุษย์มีสิทธิอะไรบ้าง ที่รัฐจะก้าวก่ายไม่ได้  ล็อคเชื่อว่ามนุษย์นั้น มีสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สิน เป็นสิทธิที่มนุษย์มีอยู่แล้วในธรรมชาติ การกล่าวว่า  รัฐที่ชอบธรรมต้องไม่ทำลายชีวิต  ทรัพย์สิน  และเสรีภาพของประชาชน กฎของเทพเจ้า เป็นกฎที่มนุษย์จะรู้ได้ก็โดยเหตุผลของตนเองหรือโดยการเปิดเผยของพระเจ้า เป็นกฎที่เป็นจริงเพื่อเป็นจริงเพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ เป็นกฎหมายที่รัฐสร้างขึ้นและถูกใช้โดยศาล

ล็อค แยกคุณสมบัติออกเป็นสองชนิดคือคุณสมบัติปฐมภูมิกับคุณสมบัติ คุณสมบัติปฐมภูมิ คุณสมบัติปฐมภูมิหรือคุณสมบัติที่เป็นของวัตถุ ได้แก่ ความแข็ง การกินที่ รูปทรง การเคลื่อนไหว หรือการอยู่นิ่ง และจำนวน คุณสมบัติทุติยภูมิ ได้แก่ สี เสียง รส กลิ่น ไม่ได้เป็นของวัตถุหรือส่วนประกอบของวัตถุ เป็นเพียงอำนาจที่ทำให้เกิดความคิดในตัวเรา

จากแนวคิดของล็อคดังที่กล่าวทำให้ อิทธิพลของล็อคได้ส่งผลโดยสมบูรณ์ต่อการปฏิวัติอเมริกา  ในศตวรรษที่  18  ในศตวรรษนั้นแนวความคิดของล็อคนิยมโดยทั่วไป ความคิดแบบล็อคได้กลายเป็นสามัญสำนึกของนักคิด  บรรดาผู้นำและปัญญาชนก็ล้วนแต่ได้รับการศึกษาอบรมมาทางทฤษฎีแบบของล็อค ซึ่งเป็นทฤษฎีการเมืองแบบเสรีประชานิยมประชาธิปไตยได้กลายเป็นจิตสำนึกของคนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการปกครองที่ดีที่สุดและเป็นธรรมกับประชาชนทุกคนอีกด้วย และ จอห์น ล็อค ก็ได้เป็นแบบอย่างของ นักปฏิวัติ ในอดีตและปัจจุบัน

อ้างอิง

มปป.  มปป.  นักปรัชญา จอห์น ล็อค.
สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2557, จาก http://www.baanjomyut.com/library_2/philosopher/08.html .

Whanwhan.  2555.  จอห์น ล็อค กับ ประชาธิปไตย.
สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2557, จาก http://www.oknation.net/blog/prapassornsam/2009/07/25/entry-1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น