สงครามเย็น (Cold War)

โดย สุภารัตน์ ราชวัง

สงครามเย็นเป็นสงครามทางด้านอุดมการณ์หรือแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันระหว่างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการปกครองรูปแบบคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีประเทศที่เป็นมหาอำนาจของแต่ละฝ่าย ได้แก่ สหภาพโซเวียตหรือรัสเซียในปัจจุบัน (คอมมิวนิสต์) และสหรัฐอเมริกา (ฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายเสรี)

สงครามเย็น หมายถึง สงครามที่มหาอำนาจทั้งสองทำการต่อสู้กัน โดยใช้เครื่องหมายทุกอย่าง ยกเว้นอาวุธปรมาณู หรือหมายถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย โดยไม่ใช้อาวุธต่อสู้กันโดยตรง แต่ใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อการแทรกซึมบ่อนทำลาย การประนาม การแข่งขันกันสร้างกำลังอาวุธ และแสวงหาอิทธิพลในประเทศเล็ก

สงครามเย็นมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองของประเทศมหาอำนาจทั้งสอง ที่ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ และความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์และเขตอิทธิพล เพื่อครองความเป็นผู้นำของโลกโดยพยายามแสวงหาผลประโยชน์และเขตอิทธิพลใน

ประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้นำทางการเมืองของโลกในสมัยก่อน คือ อังกฤษ เยอรมัน ได้หมดอำนาจในภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

สงครามเย็นนั้นได้สิ้นสุดลงเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายและได้มีการทำลายกำแพงเบอลินที่กั้นระหว่างเยอรมันตะวันตกและตะวันออก

อ้างอิง  

สงครามเย็น. 2556.สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2557, จาก http://hilight.kapook.com/view/92088.

สงครามเย็น. 2557. สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2557, จาก http://suphannigablog.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99/


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น