กรุงคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople)

โดย ชยพล แพงศรี

กรุงคอนสแตนติโนเปิลนั้นมีชื่อมาจาก "คอนแสตนติน" ซึ่งเป็นชื่อของจักรพรรดิผู้ที่ก่อตั้งเมืองแห่งนี้ขึ้น กรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองหลวงอาณาจักรโรมันตะวันออก เดิมเป็นพื้นที่ร้างอันกว้างใหญ่และเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการตั้งเมืองหลวงโดยมีพื้นที่อยู่กึ่งกลางระหว่างยุโรปและเอเชีย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองโรมันตะวันออกทั้งด้านการค้าทางบกและทางทะเล นับเป็นอีกเมืองหนึ่งซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดในยุคนั้น ปัจจุบันคือเมืองอิสตันบูลอยู่ในประเทศตุรกี

กรุงคอนสแตนติโนเปิลนั้นถือได้ว่าเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในขณะนั้นเพราะด้วยภูมิประเทศที่ติดต่อกับมหาสมุทรทั้งสามทิศมีท่าเรือขนาดใหญ่มากมายนอกจากนี้ยังมีการป้องกันการรุกรานทางทะเลที่ดีเยี่ยม และยังมีกำแพงขนาดใหญ่ถึงสองชั้นและคูน้ำอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการรุกรานจากภายนอกทำให้เมืองแห่งนี้มีทั้งความมั่งคั่งและมั่นคง

ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้กรุงคอนสแตนติโนเปิลยังคงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบัน นอกจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ดีเยี่ยมของและการป้องกันที่แข็งแกร่งแล้ว ยังมีสภาพอากาศไม่ร้อนจัดและไม่หนาวจัดจนเกินไปอีกทั้งสภาพของพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่การเพาะปลูก จึงทำให้มีเรือสินค้ามากมายมาเทียบท่าค้าขายอยู่เป็นอันมากไม่ว่าจะเป็นเรือสินค้าจาก จีน หรือ อินเดีย

ทั้งนี้กรุงสแตนติโนเปิลนับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความพร้อมทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์ จึงถูกหมายตาจากผู้รุกรานมากมายหนึ่งในนั้นคือ จักรพรรดินโปเลียน ผู้ที่เกือบจะพิชิตยุโรปได้สำเร็จ นโปเลียนได้กล่าวไว้ว่า “ หากแม้นว่าโลกนี้ทั้งโลกมีเพียงอาณาจักรเดียว  แน่นอนอย่างยิ่งว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นเมืองหลวง” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองคอนสแตนติโนเปิลมีภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบและพร้อมในทุกด้าน

นอกจากนี้ศิลปะ สถาปัตยกรรมต่างๆยังมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด มีการพัฒนาทางด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบ และเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น สุเหร่าโซเฟีย มีทั้งความใหญ่โตสวยงาม และบ่งบอกความสามารถของสถาปนิกในการออกแบบสิ่งก่อสร้างชนิดนี้ คือมีตัวอาคารเป็นทรงกระบอกและมีหลังคาโค้งครึ่งทรงกลมปิดบริเวณด้านบน ซึ่งในสมัยนั้นถือได้ว่าต้องใช้ความสามารถในการสร้างอย่างมากซึ่งจะแตกต่างกับ การก่อสร้างในเมืองอื่นซึ่งมีลักษณะหลังคาแบบคานวางพาด ของวิหารขนาดใหญ่และหลังคาแบบจั่ว ภายในตกแต่งสวยงามมีความละเอียดและสง่างาม

กรุงคอนแสตนติโนเปิลเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออก เป็นศูนย์กลางทางการค้าทางทะเลและทางบก มีระบบป้องกันเมืองอย่างแน่นหนาทั้งทางพื้นดินและทางทะเล ตั้งอยู่ตรงกลางเชื่อมระหว่างยุโรปและเอเชีย ทำให้เป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งและมั่นคงมากที่สุดอีกเมืองหนึ่งในยุคนั้น

อ้างอิง:

มารู้จักกับกรุงคอนสแตนติโนเปิล. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2557, จาก
http://www.gotoknow.org/posts/83306

กรุงคอนแสตนติโนเปิล. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2557, จาก
http://laugh-h.blogspot.com/2013/10/blog-post.html
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น